KONTROLE PRZEPROWADZONE W PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCY KNYSZYŃSKIEJ

 

data kontroli

kontrolowany okres

jednostka kontrolująca

zlecający

zakres kontroli

zalecenia

07-23.03.2012 r.

II półrocze 2010r. i 2011 r.

Departament Kontroli Finansowej UMWP
 w Białymstoku

Marszałek Województwa Podlaskiego

kontrola realizacji celów i zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: II półrocze 2010 i 2011 r.

brak

24-25.09.2012 r.

II półrocze 2011r. i I półrocze 2012 r.

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP
w Białymstoku

z up. Marszałka Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w II półroczu 2011 r.  i w I półroczu 2012 r.

brak

20-21.06.2013 r.

od 01 lipca 2011 r. do 31 grudnia

2012 r.

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP

z up. Marszałka Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań z zakresu edukacji przyrodniczej oraz promocji wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku wynikających z ustawy o ochronie przyrody w okresie od 1 lipca 2011 r.  do 31 grudnia 2012 r.

brak

09-10.07.2014 r.

2013 r.

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP
w Białymstoku

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w 2013 r.

brak

02-26.09.2014 r.

2012 r.  i 2013 r.

Departament Kontroli Finansowej UMWP
w Białymstoku

Marszałek Województwa Podlaskiego

kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2012

i 2013 r.

brak

19.12.2014r.

22.02.2008r. - 19.12.2014 r.

Archiwum Państwowe
w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku

kontrola archiwum zakładowego Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

przekazanie materiałów archiwalnych wytworzonych przez Narwiański Park Krajobrazowy w latach 1985-1986 do Archiwum Państwowego w Białymstoku

12-15.06.2015 r.

01.01.2012-31.12.2014 r.

Departament Ochrony Środowiska UMWP
w Białymstoku

Marszałek Województwa Podlaskiego

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań statutowych Parku w latach 2012-2014

brak

06.07-18.08.2015 r.

 

Biuro Audytu Wewnętrznego UMWP
w Białymstoku

Marszałek Województwa Podlaskiego

Zarządzanie Jednostką

dostosowanie Regulaminu wynagradzania PKPK

12.01-15.01.2016 r.

01.012012-31.12.2014 r.

Wydział Kontroli Płatników Składek
w Białymstoku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

korekta składek na Fundusz Pracy
w okresie od 05/2012 do 12/2014 od kwot wynagrodzeń wypłaconych ubezpieczonym, którzy wrócili do pracy po urlopach wychowawczych i urlopach macierzyńskich

18.01-15.02.2017 r.

01.01.2016-31.12.2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Problemowa kontrola gospodarki finansowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej za rok 2016

1. Zobowiązanie głównego księgowego do wyeliminowania uchybień w zakresie ewidencji operacji w księgach rachunkowych poprzez:

1). dokonywanie zapisów na koncie 130 wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych oraz zgodnie z danymi tych wyciągów, w celu zachowania pełnej zodności między księgowaniami jednostki i księgowaniami banku; wyjatkiem w zakresie dokonywnia zapisów na koncie 130 zgodnie na podstawie wyciągów bankowych jest wyłącznie techniczny zapis ujemny po obu stronach kont dokonywany w celu zachowania czystości obrotów

2). ewidencjonowanie operacji w zakresie zobowiązań i kosztów na koniec roku budżetowego zgodnie z zasadą memoriału; ujęcie w księgach 2016 kwoty zobowiązań i kosztów w wysokości 564,53 zł oraz dokonanie stosownej korekty sprawozdania Rb-28S za 2016 r.

3). prowadzenie konta 221 i dokonywanie przy nim przypisów należności jednośtki wynikających z wystawionych faktur i rachunków.

2. Wypłacanie delegowanym pracwnikom zaliczki na niezbędne koszty podróży i popbytu poza granicami kraju.

18.09.2017 r

2014-2016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kontrola nieruchomości

brak

23.05.2018 – 31.07.2018r.

2015-2018

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna

1. Zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku danych o wszyskich wnioskach o wydanie zewolenia i o zezwoleniach na usunięcie dzrewa lub krzewu złozonych i wydanych w 2016 roku

2. Weryfikowanie przestrzegania wyznaczonych terminów usuwania drzew i krzewów oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę warunkujących dokonanie wycinki dzrew i krzewów

3. Rozpatrywanie wszystkich wniosków o rozłożenie spłaty kar na raty za usuwanie drzew i krzewów spełniających wymogi art. 88 ust. 8 uoop.

4. Wprowadzanieprawidłowych danych odnośnie nałozonych kar administracyjnych do systemu informatycznego UDIK.

04.-18.09.2018 r.

2016-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kontrola realizacji zadań powiązanych z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2016-2017

brak

25.03-30.04.2019

01.01.2018-30.04.2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością Miasta Białegostoku w okresie od 1.1.2018 do dnia przeprowadzenia kontroli.

1. W zakresie organizacyjnym :należy dostosować zapisy Regulaminu Organizacyjnego Parku oraz zakres obowiązków pracowników biorących udział w czynnościach dotyczących realizowanego zadania do stanu faktycznego.

2. w zakresie kancelaryjnym:

1). należy prowadzić na bieżąco spisy spraw w segregatorach w których gromadzone są akta

2). należy uzupełnić braki potwierdzeń daty wysyłki, przez pracownika do spraw administracyjnych na pismach wysyłanych drogą pocztową

1. W zakresie organizacyjnym :należy dostosować zapisy Regulaminu Organizacyjnego Parku oraz zakres obowiązków pracowników biorących udział w czynnościach dotyczących realizowanego zadania do stanu faktycznego.

2. w zakresie kancelaryjnym:

1). należy prowadzić na bieżąco spisy spraw w segregatorach w których gromadzone są akta

2). należy uzupełnić braki potwierdzeń daty wysyłki, przez pracownika do spraw administracyjnych na pismach wysyłanych drogą pocztową

4). Postępowania administracyjne wszczynane z urzędu w celu wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa należy rozpocząć zawiadomieniem o wszczęciu postępowania wszystkich znanych stron co najmniej właściciela nieruchomości na której rosło drzewo. Po ustaleniu w toku postępowania ewentualnych innych stron jednakże należy zawiadomić o wszczęciu postepowania

5). Należy bardziej wnikliwie badać zasadność wniosków  o nadanie zezwoleniom na usunięcie drzew i krzewów rygoru natychmiastowej wykonalności, zgodnie z przesłankam wymenionymi w art. 108 Kpa. Jednocześnie w uzasadnieniu do decyzji nalezy odnieść się do argumentów wnioskodawcy w tym zakresie.

6). Należy wnikliwie, każdorazowo analizować podstawy prawne wydawanej decyzji w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy podstawą prawną a zakresem rozstrzygnięcia.

4. W zakresie zastosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody:

1). w przypadku niezgodności wniosku ze stanem faktycznym w zakresie gatunków i obwodów drzew należy odpowiednie adnotacje poczynić w protokole z wizji oraz wezwać wnioskodawcę do skorygowania wniosku.

2). Należy na bieżąco weryfikować informacje o usunięciu drzew lub krzewow oraz o wykonaniu nasadzeń, a w razie potrezby, wzywać do usunięcia braków.

5. W zakresie zastosowaia przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroniw, udziale społeczeństwa w ohronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1). Należy na bieżąco aktualizować dane o wnioskach i wydanych decyzjach, w tym o ich statusie, wprowadzane do Ekoportalu.

2). Należy skorygować informacje w
Ekoportalu odnośnie postępowań wszczętych z urzędu w ramach weryfikacji nasadzeń wynikających z decyzji Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Kraśnicka

Data wytworzenia: 2019-09-25

Wprowadzający: Ewa Joanna Kraśnicka

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: Ewa Joanna Kraśnicka

Data modyfikacji: 2019-09-25

Opublikował: Ewa Joanna Kraśnicka

Data publikacji: 2015-03-23