Ogłoszenie o naborze specjalisty ds. administracyjno-księgowych

Ogłoszenie o naborze

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-księgowych

Nazwa i adres jednostki:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Chodakowskiego 6

16-030 Supraśl

Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista ds. administracyjno - księgowych

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Liczba stanowisk pracy: 1

  I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy.

 1. Wymagania niezbędne in. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie karanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • 2-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego prawniczego lub administracyjnego, lub 3-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia średniego ekonomicznego;
 • nieposzlakowana opinia;

 

 1. Wymagania dodatkowe - pozostałe pozwalające na optymalne wykonanie zadań na danym stanowisku.
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego w jednostce samorządowej/ budżetowej;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, prawa podatkowego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy;
 • znajomość obsługi programów: Pakietu Office (Word, Excel), program finansowy - księgowy, program kadrowo – płacowy;
 • znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach samorządowych;
 • doświadczenie w zakresie rozliczania środków finansowych, projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (dotacje lub konkursy);
 • samodzielność działania i kreatywność;
 • umiejętność komunikowania się;
 • zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność;

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

Do zakresu działań specjalisty ds. administracyjno – księgowych Parku należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań określonych w ustawie o finansach publicznych;
 • pomoc w prowadzeniu księgowości Parku;
 • prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizowane przez Park usługi i zakupy;
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami i instrukcjami jednostki;
 • sporządzanie dokumentów: polecenia księgowania, noty wezwania do zapłaty,przelewu, żądania zapłaty;
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych;
 • wystawianie faktur sprzedaży, prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia PKPK;
 • prowadzenie ewidencji stanu posiadania Parku – budynki: siedziba, garaż, obejście (instalacje ogrodowe) - organizowanie przeglądów, napraw itp.;
 • prowadzenie ewidencji umów w zakresie realizacji usług i zakupów;

 

III.  Zakres uprawnień.

 • zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;
 • wynikający z przepisów Kodeksu pracy;

 IV. Zakres odpowiedzialności.

 • zapewnienie odpowiedzialności i otwartego wizerunku PKPK w zakresie pracy specjalisty ds. administracyjno – księgowych;
 • ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki;
 • opieka nad powierzonym mieniem;

 V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

Praca biurowa w siedzibie PKPK przy ul. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl. Budynek nie posiada windy i podjazdu. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym świetle, obsługa urządzeń biurowych.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 

VII.  Etapy konkursu.

 • złożenie dokumentów przez Kandydatów;
 • weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów;
 • rozmowa sprawdzająca kwalifikacje kandydatów;
 • ogłoszenie wyników;

 

VIII.  Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjno -  księgowych” na podany adres:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Chodakowskiego 6,

16-030 Supraśl

w terminie do dnia 23.02.2018r. do godz. 15.30.

 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (www.pkpk.pl). Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 085 718 37 85.

 

Supraśl, dn. 09.02.2018r.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Joanna Kraśnicka

Data wytworzenia: 2018-02-09

Wprowadzający: Ewa Joanna Kraśnicka

Modyfikujący: Ewa Joanna Kraśnicka

Data modyfikacji: 2018-02-09

Opublikował: Ewa Joanna Kraśnicka

Data publikacji: 2018-02-09